På gamla vykort med spårvagnsbilder ser man ofta skylten ”KASERNERNA” som information vart de var på väg. Kasernerna, i pluralis?? Visst det fanns många olika kasernerbyggnader på A6 som flyttade hit från Göteborg den 1 april 1898. Ursprungligen gick dock Gröna linjen enbart till Vintergatans anslutning till Östra Storgatan, det vill säga strax väster om Undergången, men 1913 utsträcks denna linje till just ”KASERNERNA”. Skälet anges i debatten i fullmäktige vara att ytterligare 40 underofficerare med sina familjer, uppskattningsvis 150 personer, kommer att bosätta sig inom området när nu Jönköpings Kungliga Regemente I12 skulle förläggas till staden. 

100 års jubileum i år
Det är om just detta regemente och dess byggnader som dagens alster skall handla (Puttes bild är ju från I12 kaserner). När man 1901 gjorde om härordningen från indelningsverk till värnpliktsarme, krävdes det en annan klass på regementenas förläggningar. De som funnits tidigare var inte direkt uppförda för användning hela året. Det bestämdes därför att regementena skulle förläggas till större orter. Jönköpings Regemente är ett av Sveriges äldsta och skulle flytta till Jönköping. Regementet finns nämnt redan 1623 och deltog bland annat i trettioåriga kriget (1618-1648). 

Mycket raserat idag
Regementet döptes om till I12 år 1816 och som sådant förlades det till Skillingaryd. De anläggningar som idag finns på västra sidan om Lagan (Västra lägret) är sålunda I12:s, även om de har utnyttjats mycket av A6. Det är i år 100 år sedan de flyttade från Skillingaryd in till det område som vi i dagligt tal kallar Ryhov. Här fanns ju redan A6 och de båda regementena fick ett gemensamt övningsfält öster om kasernerna. Regementet innehöll 926 soldater och 48 korpraler, därutöver ett antal underofficerare och officerare totalt 1100 man. De flesta byggnaderna är rivna, några finns kvar och det på den moderna bilden var Kanslihuset och det är i stort sett det enda som står kvar sedan I12:s tid. Det mesta är raserat och har fått ge plats åt Länssjukhuset.

Ihopslagningen blev slutet
I12:s saga i Jönköping blev dock inte så lång. Förbandsnedläggningar är inget modernt påfund utan de förekom även på 1920-talet. ”Aldrig mera krig i vår tid” var slagordet. Den svenska statens ekonomi var skral och risken för väpnade konflikter bedömdes som minimal. Jönköpings Regemente slogs ihop med Kalmar Regemente och blev Jönköping-Kalmar Regemente och förlades till Eksjö.
Därmed var militärens tid på Ryhov slut. Anläggningen stod tom och detta utnyttjades till Jönköpingsutställning 1928 som jag skrivit om tidigare. En rungande ekonomisk framgång, som sedan har fått sin efterföljare i Elmia.

Röda Korset behövde hjälp
Efter Jönköpingsutställningen stod återigen lokalerna tomma. De var ju i statens ägo och det var bara bra att de kunde komma till användning. Vid denna tid uppkom ett önskemål från Röda Korset om hjälp med inkvartering av en folkspillra, svenskbyborna, som ville återvända till Sverige. Dessa var en svenskspråkig grupp människor som på 1780-talet hade förvisats från Dagö i Estland till Ukraina. Cirka 200 av dem återvände till Sverige 1929 och en del av dem inkvarterades på Ryhov. Så småningom integrerades en del av dem till det svenska samhället, men en stor del återvände till Ukraina. Det finns fortfarande ett fåtal svensktalande ättlingar kvar som bor i södra delen av Ukraina.

Förbjudet att säga Ryhov
Ett nytt användningsområde fick området 1934 då det blev mentalsjukhus. Som mest hade det 400 anställda och 1700 patienter. Det lades ner 1984 och 1988 förlades på området det sjukhus som absolut inte fick kallas Ryhov, då det kunde ge felaktiga vibrationer, utan det skull kallas JLLC. Dåvarande byggnadschefen på landstinget Nätt klargjorde för oss entreprenörer, jag utförde en del arbeten där, att det var vid vite förbjudet att kalla sjukhuset för Ryhov. Månne Bror Nätt snurra i sin grav?                                                                                                                                                                    

Källa:
Lars O Fältskog Jönköpings Elektricitetsverk och Spårvägar