Även om resultatet ser mörkt ut, så finns exempel på flera viktiga och positiva åtgärder som vidtagits i länet, skriver Länsstyrelsen i Jönköpings län i ett pressmeddelande.

Ett exempel är Region Jönköpings läns insatser för en giftfri miljö.

– Arbete med att minska användningen av miljö- eller hälsofarliga kemikalier pågår kontinuerligt, exempelvis genom att aktivt arbeta för att minska miljöpåverkan av läkemedel och verka för en giftfri sjukvård för ​​​​​ barn, säger Maria Cannerborg, miljöchef på Region Jönköpings län, i en kommentar.

Region Jönköpings län driver bland annat två projekt som ska bidra till en giftfri vardag. Det första projektet, Giftfri sjukvård för barn, riktar sig mot barn och unga som är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier.

Syftet med projektet är att ersätta produkter som innehåller farliga ämnen och ta fram riktlinjer för att säkerställa framtida inköp. Det har man gjort genom att till exempel rensa ut leksaker och pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen i väntrum och lekrum, och genom en kartläggning av det sjukvårdsmaterial som små barn kommer i kontakt med inom vården.

Läkemedel ger stor miljöpåverkan

Inom regionen arbetar man också aktivt för att minska miljöpåverkan från läkemedel. Rester av läkemedel som använts kan spridas i naturen och skada djur som lever i vatten, men också människor via dricksvattnet.

– En tub Voltaren förorenar motsvarande tio 25-meters bassänger med vatten, så pass att det blir giftigt för fisk att leva i. Bara 4 procent av ämnet absorberas i kroppen. Resten rinner ut i avloppet när du duschar eller tvättar dig. Det gör att den medicinska effekten blir liten i förhållande till den stora miljöpåverkan, säger Maria Cannerborg.

Arbetet med miljömålen har pågått sedan 1999 och är den miljömässiga dimensionen för att nå Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen.

Trots många positiva åtgärder och ambitiösa planer som tas fram är utvecklingen långt ifrån tillräcklig för att målen ska nås. Vissa av miljömålen som till exempel Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv har dessutom en negativ utveckling.

”Flera av miljömålen är beroende av utvecklingen i andra länder,” säger Catarina Kristensson, chef på enheten för ekologisk hållbarhet på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Foto Länsstyrelsen

Miljöarbetet behöver integreras

Det krävs mer kunskap, styrning och insatser menar Catarina Kristensson, chef på enheten för ekologisk hållbarhet på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

– När det gäller giftfri miljö så ser vi behov av en ökad kännedom om många kemikaliers långsiktiga effekter och deras förekomst i naturen. Vi ser också att miljöarbetet inte integreras tillräckligt i verksamheter, i politiken, hos företag och allmänheten. Sen är tyvärr flera av miljömålen beroende av utvecklingen i andra länder.

Utmaningarna i miljöarbetet är många och åtgärdsbehovet stort om trenden ska vända, menar länsstyrelsen. För att komma vidare krävs insatser som styrmedel, riktade åtgärder och förändrade beteenden.

”Vi måste fortsätta”

Även om inte målen nås till 2020 så finns flera positiva åtgärder som görs i länet och som bidar i arbetet, menar länsstyrelsen. Resurser har lagts på insatser för den biologiska mångfalden genom miljöersättningar, områdesskydd, skötsel och åtgärdsprogram för hotade arter.

Även inom målet Begränsad klimatpåverkan sker det flera insatser och med länets nya klimat- och energistrategi har prioriterade områden och inriktningar tydliggjorts.

– Visst finns det utmaningar, och även om det ser mörkt ut så måste vi fortsätta med det systematiska miljöarbetet. Det görs många bra insatser men vi behöver öka tempot och verka mer tillsammans för att nå miljömålen, säger Catarina Kristensson.