Det handlar både om vårdcentralernas arbete men även om bättre förutsättningar för sunda vanor i vardagslivet. Värnamo Hälsocenter har hittat ett bra system och arbetsmetod som fungerar där. Exakt så behöver det inte se ut överallt men vi vill att Region Jönköpings län i samarbete med kommunerna och andra aktörer tar fram liknande koncept så att arbetet med livsstilsförändring finns i hela länet.

Omställningen till en mer personcentrerad och nära vård kräver förändrade arbetssätt. Det innebär både mer mänsklig kontakt men även att stegvis införa ny teknik som kan förenkla för både patienter och personal. Våra äldre och kroniker är ofta de som har störst behov av vård. Alla ska känna att vården är tillgänglig. De med stora behov ska få stöd genom ett patientkontrakt som både är en sammanhängande plan över alla planerade vårdinsatser och en fast vårdkontakt som är trygg att ringa till vid behov.

En stor utmaning är hur hälso- och sjukvården ska kunna ta hand om en allt både större och äldre befolkning på effektivaste sätt. Antalet anställda kommer troligen att vara ungefär samma i framtiden men det är inte säkert att de kommer att göra samma saker som idag. För att kunna utveckla våra tre akutsjukhus kommer alla större beslut under mandatperioden att fattas med det i åtanke. Arbetet är långsiktigt och kräver en god grundbemanning. Vården utvecklas snabbt och en nyckel till framgång är att personalen har inflytande. Därför fortsätter arbetet med att öka mandatet hos chefer ute i verksamheten och stärka det lokala ledarskapet.

För att förbättra den psykiska hälsan hos de yngre ska Region Jönköpings län skapa konceptet ”en dörr in” där länets barn och unga lätt ska kunna hänvisas till rätt instans. Det kräver ett utökat samarbete mellan skolornas elevhälsa, barn och ungdomshälsan, ungdomsmottagningarna och barn- och ungdomspsykiatrin. Region Jönköpings län behöver utgå från barnens behov och hitta bättre vägar för samarbete med kommunerna och skolor. Vi ska skapa projekt som syftar till att förbättra barn och ungas både psykiska och fysiska hälsa.

Familjecentralerna fyller en oerhört viktig funktion och ska finnas i alla kommuner. Under 2020 kommer den nya familjecentralen i Mullsjö att invigas. Det är också glädjande att förberedelser pågår för fullt även i Gnosjö. När de båda har kommit igång har varje kommun varsin familjecentral.

Region Jönköpings län kommer att lägga mycket fokus på arbete mot cancer under 2020. Vi ska skapa en mottagning för barn som överlevt cancer, börja införa arbetssätt med screening av tjock- och ändtarmcancer och undersöka hur det går att införa organiserad prostatacancertestning.

Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp i och att åldras i. Det ska ske med en jämlik vård som möter dagens och framtidens många utmaningar. Om fler människor med osunda vanor får hjälp att ändra livsstil så kommer färre att behöva hamna på sjukhus senare i livet. Det är effektivare, mer ekonomiskt och förbättrar folkhälsan hos länsinvånarna.

Rachel De Basso (S), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård

Martin Nedergaard-Hansen (BA), förste vice ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård

Koalition för Region Jönköpings län