Just nu planeras det för en ny avfart i söder för att komma in till Gränna. Detaljplanarbetet och projektering för att kunna genomföra bygget är i full gång.

Längs den nya södra infarten planeras dessutom en gång- och cykelväg på den östra sidan, och kopplar i söder till Jönköpingsvägen och sträcker sig till Gränna hamn.

– Vi har pratat om den här infarten länge och tanken är att den ska gå från det första polkagrisstället diagonalt ner till hamnen. All trafik ner till Visingsö hamn behöver därmed inte gå förbi Brahegatan i Gränna, berättar Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, och konstaterar att det är ett arbete som politikerna jobbat för i många år.

Han räknar med att detaljplanen ska gå ut på samråd före sommaren och då får Grännaborna chansen att säga vad de tycker.

– Tanken är att det även ska byggas bostäder runt omkring vägen. Det skulle bli en fin infart och en del av projektet skulle kunna finansieras genom de nya bostäderna, förklarar Anders Samuelsson.

Just nu befinner sig arbetet i ett skede där man inväntar utredningar och reviderar arkitektskisser. Det som ska utredas är arkeologi, dagvatten, buller, geoteknik och markundersökningar och stadsbyggnadskontoret väntas få allt under våren. Dagvatten- och bullerutredningen behöver nämligen vara klar innan planen kan vara ute för samråd i sommar.

Parallellt med att detaljplanen tas fram pågår projekteringen av den södra infarten. Pengar ska finnas avsatta för projektet för 2018 och 2019.

Det är ännu oklart hur många bostäder som ska byggas.