100 nya utbildningsplatser vid lärarutbildningarna på Högskolan för lärande och kommunikation, 25 nya platser inom ingenjörsutbildningarna och runt 10 nya inom samhällsbyggnad vid Tekniska högskolan. Det ser ut att bli verklighet efter att regeringen presenterat sitt budgetförslag.

I budgetpropositionen föreslås en ökning om 819 miljoner kronor inom ramen för kunskapslyftet. Det innebär satsningar för att bygga ut förskollärar- och lärarutbildningar, ingenjörsutbildningar, samhällsbyggnadsutbildningar, vårdutbildningar samt läkarutbildningar. Dessutom finns det även med en satsning på 30 miljoner kronor årligen mellan 2020-2026 vilket är vad som möjliggör ökningen av lärarutbildningsplatser.

– Utbildningar på JU har fått mycket goda vitsord i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) kvalitetsutvärderingar som genomfört under det senaste året – och de nya platserna vi nu kan skapa bidrar till yrkesgrupper där det nationellt råder en stor brist idag. I våra ingenjörsutbildningar ingår internationell praktik och i våra lärarutbildningar ingår 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning. Det ger studenterna erfarenheter och kompetenser de behöver för att vara väl förberedda för yrkeslivet, helt i linje med regeringens tankegångar och satsningar, säger Agneta Marell, rektor vid JU.

Även forskningsanslaget för JU föreslås öka, det med 11 miljoner. En procentuellt sett högre höjning än flera andra universitet och högskolor i Sverige, menar rektor Agneta Marell.

– Det är speciellt glädjande att vi föreslås få en så stor ökning av vårt forskningsanslag. De faktorer som styr tilldelningen är kvaliteten i forskningen, hur väl lärosätet samverkar med det övriga samhället samt förmågan att erhålla forskningsfinansiering från andra aktörer. JU har varit framgångsrikt inom alla dessa områden under lång tid och vår forskning är högt ansedd inte bara i Sverige utan också runt om i världen. Det känns mycket bra att det nu leder till att vi beräknas få en större ökning av forskningsanslaget än flera av landets lärosäten.

Jämfört med 2019 ökar utbildningsanslaget med 17 miljoner och forskningsanslagen med drygt 11 miljoner kronor.