Klimatförändringarna är globala men alla kan och måste bidra. Den slitna tesen ”ingen kan göra allt men alla kan göra något” är högst adekvat. Vi vet att utsläppen av växthusgaser är den mest avgörande faktorn för klimatförändringarna.

I klimatförändringarna för Jönköpingsregionen ser vi stigande temperaturer och att nederbörden mer och mer kommer att samlas i skyfall, vilket medför längre perioder av torka.

Jönköping kommun har tagit fram ett vällovligt ”Program för anpassningar till klimatförändringar”. Det är ett i huvudsak bra och angeläget program för vad kommunen behöver göra för att anpassa sig till ett förändrat klimat.

Utöver dessa anpassningar behövs det kraftfulla åtgärder för att minimera de negativa klimatförändringarna.

Vi vill lyfta fram fyra angelägna åtgärder:

1. Utsläpp från transportsektorn

Minska biltrafiken i tätorten och sätt upp mål för en snabb nedtrappning av fossila bränslen

2. Kollektivtrafik

Åtgärder som inskränker biltrafik måste kompenseras genom främst en förbättrad och förenklad kollektivtrafik. Vi ser stora möjligheter med en utökad spårtrafik. Inrätta en station vid A6/Ryhov och ha tät pendeltågstrafik mellan Ryhov-Bankeryd och lägg in stopp i Kortebo och Trånghalla. Utveckla motsvarande på sträckan Resecentrum – Månsarp och med ett nytt stationsläge A6/Ryhov.

3. Cykelvägar

Bygg flera cykelvägar och förbättra de befintliga. Det är viktigt att cykelbanor ska vara just cykelbanor, och då avgränsade från gångbanor. Kommunen måste också bli bättre på snöröjning så att man kan cykla säkert även på vintern.

4. Gröna områden

Bevara och utveckla antalet grönområden. Spara i större utsträckning träd och övrig vegetation och återplantera vid avverkning. Vi vet att växtlighet dels binder växthusgaser men också att den har en avgörande betydelse när det gäller att ta hand om vattenflöden liksom att binda jord och minska erosionsrisker.

Även om vi klarar Parisavtalets mål kring en temperaturökning på max två grader så kommer klimatförändringarna att få konsekvenser. Vi kan heller inte lita på att världen klarar det utsatta målet och därför måste vi göra Jönköping motståndskraftigt. Vi inom Centerpartiet står för ett hållbart Jönköping.

Göran Bäckstrand, C

Arvid Eriksson, C

Emelie Walfridsson C