Mikael Ekvall skriver i motionen att barnen redan i förskoleåldern får lära sig att de äger rätten till sin egen kropp och han menar att det av den anledningen är absurt att det samtidigt tillåts kirurgiska ingrepp som saknar medicinsk grund på barn.

I motionen hänvisas det till att Svenska läkarsällskapets delegation för medicinsk etik kommit fram till att omskära ett barn som inte fått vara med och bestämma, i fall då detta inte varit av medicinska skäl.

Det pekas även på att RFSU tagit avstånd från omskärelse av minderåriga pojkar och att Vårdförbundet anser att omskärelse av barn utan medicinsk grund bryter mot barnets mänskliga rättigheter.

Grov kränkning

Vidare lyfts det fram att Barnombudsmannen beskrivit ingreppet som smärtsamt, oåterkalleligt och att det kan medföra allvarliga komplikationer.

Mikael Ekvall skriver att International NGO-council i en rapport skriver att omskärelse av pojkar av icke-medicinsk grund och utan samtycke innebär en grov kränkning av barnets rättigheter. Svenska barnläkarföreningen har 2012 beskrivit detta som ett övergrepp mot pojkarna.

Mikael Ekvall skriver att en barnläkare sagt att det finns alternativ till omskärelse då det hela skulle kunna göras om till en ofarlig symbolisk ritual då könet endast prickas med en nål, men att vävnaden bevaras. I motionen hänvisas det också till Omar Makram från riksorganisationen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” där han ansett att barns kroppar inte är föräldrarnas egendom.

Nyfödda uppfattar smärta”

”I Sverige har flera regioner motsatt sig att ingreppet utförs inom den egna regionen. Medicinsk forskning tillbakavisar myter om att spädbarn inte känner smärta och att ett kirurgiskt ingrepp i form av omskärelse är utan risker. Nyfödda barn uppfattar smärta precis som äldre barn och vuxna. Spädbarn kan inte heller förstå varför smärtan uppstår”, skriver Mikael Ekvall.

Vänsterpartiet beslutade på en kongress 2002 att driva på för ett förbud mot omskärelse av minderåriga och det har även lämnats in en motion till riksdagen om detta. Det föreslås sättas en åldersgräns på 18 år för att ta hänsyn till att det i andra delar av världen fortfarande är vanligt med omskärelse av pojkar och män.

Nu vill Mikael Ekvall alltså att Region Jönköpings län omprövar sitt ställningstagande när det gäller omskärelse av minderåriga barn.

Relaterat till artikeln