Infrastrukturen i Sverige lider av kraftiga underinvesteringar och bristande underhåll. Detta ger landet en sämre tillgänglighet till den växande marknaden runt Östersjön och kan i förlängningen hämma den framtida exporten och tillväxten. Det säger OECD i en färsk tillväxtrapport för Småland och Blekinge. Det är därför hög tid för en långsiktig politisk vision som även innefattar sydöstra Sverige och den potential som finns i Östersjöregionen.
I år är det 20 år sedan Östersjön förvandlades från att vara ett hårt kontrollerat gränshav till att åter bli en länk för att föra samman människor, kulturer och länder. Östersjöregionen är idag en starkt integrerad handelsregion, med tätt sammanknutna men relativt små och kunskapsintensiva ekonomier.

I en färsk rapport pekar OECD på att efterkrigstidens politik väsentligt har gynnat ett västligt transportnät och negligerat de mer östliga. Järnvägsnätet är både glest och av låg kvalitet. Delar av järnvägssystemet är oelektrifierat och regionens hamnar är dessutom dåligt anslutna till det övergripande transportsystemet både vad gäller väg- och järnvägsanslutningar. Detta gör att Småland och Blekinge, på grund av bristerna i infrastrukturen, har mindre tillgänglighet till de stora europeiska marknaderna än regioner som ligger längre bort. Begränsningarna minskar möjligheterna för Sverige att dra fördel av läget i Östersjöregionen.
Småland-Blekinge har ett framgångsrikt och exportinriktat näringsliv med stor bredd och delar av regionen är ett populärt turistmål för hela norra Europa. Här finns en rad starka kärnkompetenser och varumärken som kan ge långsiktiga konkurrensfördelar inom till exempel energi- och miljöteknik, besöksnäring, plast och den verkstads-, metall- och träbearbetande industrin. I dag har regionen en stark näringslivsstruktur bestående av små- och medelstora företag.

I regionen ryms också en attraktiv och internationell kunskapsmiljö genom Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet. Dessa bedriver utbildning och forskning av hög kvalitet och med stort genomslag, nationellt som internationellt.
För att kunna få ut maximal effekt av de satsningar som görs behöver Småland och Blekinge förbättrade kommunikationer som leder till minimal miljö- och klimatpåverkan. OECD pekar i sin rapport på att det finns en stor potential genom regionens närhet till europeiska marknader.
I samarbetsprojektet Cargoto, utvecklar privata och offentliga aktörer i Sverige och Lettland en ny godstransportrutt mellan kombiterminalerna i Jönköping, Vaggeryd och Nässjö samt hamnen i Oskarshamn över Östersjön till hamnen i Ventspils med förbindelse vidare till Moskva och Kina. Målet är en fast, fungerande transportlinje redan 2012. Utveckling sker även genom de två pågående Motorways of the Sea projekten mellan Karlshamn-Kleipeda och Karlskrona-Gdynia. Färjelinjen mellan Karlshamn-Klaipeda är en länk i transportleden mellan Esbjerg via Karlshamn och vidare österut mot Ryssland och Kina medan färjelinjen mellan Karlskrona-Gdynia en länk i transportkorridoren mellan Adriatiska havet, genom östra Europa och Polen, och Skandinavien. I detta sammanhang är de pågående revideringarna av det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, av största betydelse. Här är det förvånande att regeringen har lagt ned så mycket kraft och energi för att satsningarna ska genomföras från EU:s sida samtidigt som man inte fortsätter de svenska satsningarna med fortsatt prioritering av dessa korridorer för att möta den utveckling som nu sker i hamnarna. Utan ett fungerande järnvägs- och vägnät så uppstår ett ingenmansland i sydöstra Sverige vilket riskerar TEN-T-projektet.

Med begränsade resurser tar Småland Blekinge sitt ansvar och gör vad vi kan för att växla upp tillväxten och utvecklingen i hela sydöstra Sverige. Men för att nå en långsiktigt positiv effekt och för att för att ta emot den ökade handeln och utbytet med Östersjöregionen så är det nödvändigt att även staten investerar i infrastrukturen. Ett transportsystem är nämligen inte starkare än dess svagaste länk.
Det är hög tid för en långsiktig politisk vision som även innefattar östra Sverige och den potential som finns i Östersjöregionen. Satsningar på infrastrukturen i sydöstra Sverige är en strategiskt viktig satsning på tillväxt, utveckling och välfärd.
Harald Hjalmarsson
Ordförande Regionförbundet i Kalmar län
Roland Gustbée
Ordförande Regionförbundet Södra Småland
Mats Johansson
Ordförande Region Blekinge
Bengt Dahlqvist
Ordförande Regionförbundet Jönköpings län