Epostadress Lösenord

Förargelseväckande beteende

Brottsbalken, 16 kap. Om brott mot allmän ordning. 16 § Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter. Lag (1991:240).