Epostadress Lösenord

Högsta domstolen

Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat – vägledande avgöranden – främst på straffrättens och civilrättens område. Högsta domstolen prövar överklaganden av Mark- och miljööverdomstolens samt hovrätternas domar och beslut. För att ett överklagande ska kunna prövas krävs i regel prövningstillstånd. Högsta domstolen får in cirka 5 100 ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka 140 av dem får prövningstillstånd. Om Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas. (Källa: hogstadomstolen.se)